Diagonalmatrix/Definition

Diagonalmatrix

Eine -Matrix der Form

nennt man Diagonalmatrix.