Fachbereich Physik/Kurse/Experimentalphysik

Experimentalphysik 1 - Mechanik (Betreuer: StudentT)

Kurzbeschreibung:

Zielgruppe

Voraussetzungen: Schulmathematik

Experimentalphysik 3 - Optik (Betreuer: Grottenolm)

Kurzbeschreibung:

Zielgruppe

Voraussetzungen: keine; sinnvoll: Kenntnisse in höherer Mathematik